Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Kiemelten fontosnak tartjuk tevékenységünk során tudomásunkra jutott személyes adatainak védelmét. A FuturAqua Nyrt. bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, annak érdekében, hogy az adatok biztonságát garantálja.

Tevékenységünk során, ahhoz szükséges módon és mértékben kezeljük a természetes, illetve jogi személyek (továbbiakban: Érintett) adatait.

Az alábbiakban az adatkezelési tájékoztatónkat tekintheti meg. Az Ön könnyebb tájékozódását elősegítve ügycsoportokra bontva olvashat az adatkezelésről.

Jelen tájékoztatónkat megtalálja a www.futuraqua.eu weboldalon.

Adatkezelő:

A kibocsátott részvények, illetve tokenek tulajdonosairól a társaság nyilvántartást vezet, a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelés tekintetében az adatkezelő a FuturAqua Nyrt.

Elérhetőségeink:

Személyesen: 7011 Alap, Dózsa György út 81-83. Levelezési cím: 7011 Alap, Dózsa György út 81-83. Telefon: 0630/636-4757

E-mail: info@futuraqua.eu

 

1. Mi jogosítja fel a FuturAqua Nyrt.-t az adatok kezelésére?

Feladataink ellátásához elengedhetetlenül szükséges, hogy személyes adatokat kezeljünk. Az adatkezelésre a 2017. évi LIII. törvény hatalmaz fel bennünket.

2. Milyen adatot kezelünk?

 

ADAT MIÉRT MILYEN JOGALAPON
Családi és utónevét Azért, hogy egyértelműen beazonosíthassuk Önt és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról          szóló törvény szerinti feladatainkat

ellássuk.

Jogszabályból                   eredő kötelezettségünk az adatkezelés.
Születési nevét Azért, hogy egyértelműen beazonosíthassuk Önt és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról          szóló törvény szerinti feladatainkat

ellássuk.

Jogszabályból                   eredő kötelezettségünk az adatkezelés.
Születési helyét Azért, hogy egyértelműen beazonosíthassuk Önt és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról          szóló törvény szerinti feladatainkat

ellássuk.

Jogszabályból                   eredő kötelezettségünk az adatkezelés.
Születési idejét Azért, hogy egyértelműen beazonosíthassuk Önt és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról          szóló törvény szerinti feladatainkat

ellássuk.

Jogszabályból                   eredő kötelezettségünk az adatkezelés.
Anyja utónevét születési családi és Azért, hogy egyértelműen beazonosíthassuk Önt és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról          szóló

törvény szerinti feladatainkat ellássuk.

Jogszabályból                   eredő kötelezettségünk az adatkezelés.
Lakóhelyének a címét Azért, hogy egyértelműen beazonosíthassuk Önt és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról          szóló törvény szerinti feladatainkat

ellássuk.

Jogszabályból                   eredő kötelezettségünk az adatkezelés.

 

Tartózkodási helyének a címét Azért, hogy egyértelműen beazonosíthassuk Önt és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról          szóló törvény szerinti feladatainkat

ellássuk.

Jogszabályból                   eredő kötelezettségünk az adatkezelés.
Értesítési helyének a címét Azért, hogy egyértelműen beazonosíthassuk Önt és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról          szóló törvény szerinti feladatainkat

ellássuk.

Jogszabályból                   eredő kötelezettségünk az adatkezelés.

3. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

Igen. A tőzsdére bevezetett részvényeink értékesítésével kapcsolatban nem minden feladatot látunk el saját magunk. Továbbá a tokenizációs folyamat speciális informatikai szaktudást igényel, a tokenek generálását erre szakosodott informatikai cég végzi. Adatfeldolgozó igénybevételére a Ptk. ad számunkra lehetőséget. Annak az adatkezelési folyamatnak a leírásánál, ahol adatfeldolgozót veszünk igénybe megnevezzük, az adatfeldolgozót és az általa végzett tevékenységet. A FuturAqua Nyrt. adatfeldolgozói számára szigorúan meghatározzuk, hogy milyen módon kezelhetik az adatokat és tevékenységüket rendszeresen ellenőrizzük.

4. Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az adatokat a FuturAqua Nyrt. kollégái és az adatfeldolgozónknál dolgozók ismerhetik meg. A szabályos munkavégzést ellenőrzi az erre kijelölt szervezeti egység. Az adatokat így megismerhetik az ellenőrzést végzők is, amennyiben ez elengedhetetlen. Az adatokat megismerhetik a FuturAqua Nyrt. alvállalkozóinak, mint adatfeldolgozóknak, a tevékenység ellátásában közreműködő munkatársai is.

5. Mi jogosítja fel a FuturAqua Nyrt.-t az adatok kezelésére?

Feladatink ellátásához elengedhetetlenül szükséges, hogy személyes adatokat kezeljünk. Az adatkezelésre a 2017. évi LIII. törvény hatalmaz fel bennünket. Részvények, illetve a tokenek birtoklása esetén szükségünk van a személyes adataira, abból a célból, hogy pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeknek megfelelhessünk és ezáltal a cég törvényes működése körébe tartozó feladatainknak eleget tudjunk tenni, illetőleg a tokenek esetében a mindenkori jogosultak adatainak nyilvántartása miatt szükséges.  A token megszerzése esetén a token jogosultja a megszerzéssel egyidejűleg hozzájárulását adja az adatkezeléshez, amennyiben az érintett a hozzájárulás megadását megtagadja, úgy nem áll módunkban a token a birtokába adni.

6. Milyen célból kezeljük az adatokat?

Az adatokat az Ön által megvásárolt részvények, illetve megszerzett tokenek mindenkori tulajdonosainak és jogosultjainak nyilvántartása céljából kezeljük.

7. Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban (érintetti jogok)?

 • Érintettek jogai:

Minden    érintettnek   (adatkezeléssel   azonosított   vagy   azonosítható   természetes   személy)   az adatkezeléssel kapcsolatosan a következő jogai vannak:

 1. Tájékoztatás joga az adatkezelés megkezdésekor
 2. Az adatokhoz való hozzáférés joga
 3. Helyesbítéshez való jog
 4. Törléshez, elfeledtetéshez és korlátozáshoz való jog
 5. Adathordozhatósághoz való jog
 6. Tiltakozáshoz való jog
 7. Automatikus döntéshozatallal és profilalkotással kapcsolatos jogok
 1. Az adatkezelő, az adatkezelés megkezdésekor tájékoztatja az érintettet a következőkről:
 • az adatkezelés tényéről,
 • arról, hogy milyen adatokat kíván kezelni
 • milyen célból kíván adatot kezelni
 • meddig kíván adatot kezelni
 • vesz-e igénybe adatfeldolgozót
 • kinek teszi lehetővé az adatok megismerését
 1. Az érintettek, bármikor kérhetnek tájékoztatást a rájuk vonatkozó adatok kezeléséről, így arról hogy
 • milyen adataikat kezeli az adatkezelő,
 • azokat honnan szerezte (adatok forrása),
 • milyen célból kezeli az adatkezelő az adataikat (az adatkezelés céljáról),
 • mi jogosítja fel a adatkezelő-t az adatok kezelésére (jogalapjáról),
 • mikortól és meddig kezeli a adatkezelő az adataikat (időtartamáról),
 • vesz-e igénybe az adatai kezeléséhez adatfeldolgozót
 • Ha igénybe vesz adatfeldolgozót, akkor, kit mi a címe mit, csinál az adatokkal (az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről),
 • Hozzáférhet-e és tett-e bárki valamit jogellenesen az adataival adatvédelmi incidens), és ha igen, mik voltak ennek a hatásai. Mit tett az Adatkezelő annak érdekében, hogy kezelje ezt a helyzetet és megvédje az adatait (az elhárítására megtett intézkedésekről),
 • Továbbította-e az Adatkezelő bárkinek az adatait, és ha igen, mi jogosította fel erre a Adatkezelő-t (adattovábbítás jogalapjáról) és kinek továbbította az adatait (adattovábbítás címzettjéről).

A tájékoztatás iránti kérelmekre az adatkezelő legkésőbb 25 napon belül válaszol.

 1. Az érintett kérheti az adatának helyesbítését. Ha rossz, nem valós adatát kezeli az adatkezelő akkor az érintett kérheti annak módosítását. Pl: Ön, kérhet hogy megváltozott e-mail címét nyilvántartásunkban módosítsuk. A módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy Ő jogosult kérni az adat módosítását. Ez a tévedések és a visszaélések elkerülését szolgálja. Ha nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor az Adatkezelő az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. Erről az érintetett értesítjük.
 2. Az érintett kérheti adatainak törlését, (az adatot kezelő adatkezelő és feldolgozó a törölni kért adatot tovább nem kezelheti, nem tarthatja nyilván). Az érintett kérheti azt is, hogy az Adatkezelő az adatát ne törölje, viszont ne is használja fel tovább. (adat zárolás) Néhány adatnak a törlését vagy zárolását az Adatkezelő nem végezheti el, ezeknek a kezelését törvény írja elő. A törlésről vagy zárolásról az érintettet értesítjük. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta az adatot és törölni köteles az elérhető technológia és költséges figyelembevételével meg teszi az elvárható lépéseket, hogy az adatot minden honnan töröljék.
 3. Az érintett jogosult az általa az adatkezelő részére átadott adatokat széles körben géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőnek továbbítani, kivéve közérdekű vagy közhatalmú jog gyakorlását.
 4. Az érintett tiltakozhat a rá vonatkozó az adatok kezelése ellen. Ha ez a tiltakozás megalapozott, akkor az adatkezelést az adatkezelő megszünteti, az adatot pedig zárolja. Törvény alapján kötelezően kezelt adatot nem lehet törölni vagy zárolni, akkor sem, ha az érintett tiltakozik a kötelező adatkezelés ellen.
 5. Az érintett személyes adataiból kinyert jellemzőinek elemzése és kezelése (profilalkotás) csak kifejezett hozzájárulásával történhet. Személyes adatok felhasználása alapján hozott döntésekor az érintettnek jogában áll ezt kifogásolni, magyarázatot és vagy emberi beavatkozást kérni.

Hol érheti el a FuturAqua Nyrt-t ha jogaival kíván élni?

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Cím: 7011 Alap, Dózsa György út 81-83.

Levelezési cím: 7011 Alap, Dózsa György út 81-83. E-mail: info@futuraqua.hu

Telefon: 0630/636-4757

11. Adatbiztonsági intézkedésekeink

A FuturAqua Nyrt. minden szervezeti és biztonsági intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok védelmében. A FuturAqua Nyrt. munkavállalói az írásos nyilatkozatban szigorú titoktartási szabályokat vállalnak, és a munkavégzésük során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint kötelesek eljárni. A munkavállaók az adatokhoz kizárólag a munkakörük által megkívánt mélységben és mennyiségben férnek hozzá.

A belső hálózatot többszintű, tűzfal védi.

Többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védjük a belső hálózatainkat a külső támadásoktól.

A FuturAqua Nyrt. informatikai rendszeréhez a hozzáférés titkosított adatkapcsolaton keresztül lehetséges. A közszolgáltatókkal és az adatfeldolgozóinkkal az adatátadások kizárólag zárt rendszeren keresztül történnek.

Mindent megteszünk azért, hogy informatikai eszközeink, szoftvereink megfelelő védelmet biztosítsanak.

A folyamatos fejlesztésnek köszönhetően a teljes naplózás révén kontrollálható és nyomon követhető minden végzett művelet, észlelhetők a bekövetkezett incidensek, hozzáférés.

12. Hova fordulhat jogainak védelmében?

Amennyiben sérelmezi a FuturAqua Nyrt.-nél az Ön személyes adatainak a kezelését, javasoljuk, hogy először a FuturAqua Nyrt.-t keresse meg panaszával. A beérkező panaszt megvizsgáljuk, és mindent megteszünk azért, hogy kezeljük azt.

Ha ennek ellenére továbbra is sérelmezi, ahogy a FuturAqua Nyrt. kezeli az adatait, vagy közvetlenül a hatósághoz kíván fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E- mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

A fentieken kívül Önnek lehetőség van arra is, hogy adatinak védelme érdekében bírósághoz forduljon. Keresetét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszéknél nyújthatja be.

Azokat a kifejezéseket, amiket ebben a tájékoztatóban használunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései, valamint a 2016/679 sz. Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendelet (továbbiakban: GDPR) előírásai szerint meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

Magyar